§1. DEFINICJE

1. Właściciel – firma KABUM STUDIO Ewa Poniewska z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Sterniczej 18/39.
2. Portal, Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem www.zespolyweselne.eu
3. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca serwis ZespolyWeselne.eu
4. Reklamodawca – użytkownik, który zamieścił Reklamę w Serwisie
5. Reklama – publikowane na stronach Portalu informacje o charakterze reklamowym
6. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich użytkowników
2. Portal służy wyłącznie celom informacyjnym. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczone dane i treści na Portalu oraz ich aktualność.
3. Publikowane na stronach Portalu informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Właściciel nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
4. Właściciel zastrzega sobie prawo do:
a) czasowego przerywania działania Portalu
b) zaprzestania świadczenia usług reklamowych,
c) wprowadzenia zmian w regulaminie; nowy regulamin Portalu obowiązuje od momentu jego opublikowania.
5. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
a) zawartość Reklam i ogłoszeń publikowanych w Serwisie
b) zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych
c) wykorzystanie danych zamieszczonych w Reklamie/ogłoszeniu przez osoby trzecie
d) funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.

§3. REKLAMA W SERWISIE

1. Reklamodawca zamawia Reklamę za pomocą formularza znajdującego się pod adresem: zespolyweselne.eu/cennik/
2. Reklama jest bezpłatna (pakiet S) oraz płatna (pakiet L i XL), a wysokość opłat liczona jest wg cennika znajdującego się pod adresem: zespolyweselne.eu/cennik/. Cena końcowa uwzględnia rabat 5 zł za wyrażenie zgody na otrzymanie e-faktury.
3. Jedna firma może posiadać tylko jeden wpis w serwisie.
4. Zamawiając Reklamę „PAKIET L” lub „PAKIET XL” Reklamodawca może zamieścić w swojej ofercie demo, rozumiane jako utwór muzyczny lub film, autorstwa Reklamodawcy.
5. Po wysłaniu formularza z danymi do reklamy Reklamodawca uiszcza opłatę za zamówione reklamy na konto bankowe, którego numer podany jest na stronie zespolyweselne.eu/kontakt/
6. Dodając reklamę w Portalu, Reklamodawca zgadza się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz oświadcza, że zna jego treść.
7. Reklamodawca oświadcza, że prowadzi działalność dla której dodaje reklamę, bądź uzyskał zgodę osoby/osób/firmy prowadzącej tą działalność na dodanie reklamy.
8. Reklamodawca zobowiązuje się do podawania danych zgodnych z rzeczywistością, oraz uaktualniania ich w razie zmiany.
9. W Portalu mogą reklamować się wyłącznie firmy/osoby, które świadczą usługi oprawy muzycznej wesel i/lub ślubu. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Reklamy „BANNER BOCZNY”, która dostępna jest dla wszystkich firm z branży ślubno-weselnej.

10. Dodając reklamę w Portalu, Reklamodawca:
a) wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.Nr 133, poz. 883 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do gromadzonych danych oraz ich poprawiania. Oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym.
b) wyraża zgodę na otrzymywanie od ZespolyWeselne.eu, informacji drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).
c) oświadcza, że przesłane przez niego dane oraz pliki nie naruszają prawa autorskiego (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.)
d) oświadcza, że przesłane przez niego dane oraz pliki nie naruszają prawa konkurencji zgodnie z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku.

11. Zabronione jest umieszczanie jakiejkolwiek zawartości mogącej krzywdzić mniejszości narodowe, etniczne, wyznaniowe, kulturalne, seksualne oraz powszechnie uważane za obelżywe.
12. Zabrania się umieszczania zawartości naruszającej prawa autorskie (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.) oraz prawa konkurencji (Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r.)
13. Właściciel Portalu nie odpowiada za treści i pliki umieszczane przez Reklamodawców.
14.Wszelka zawartość niezgodna z postanowieniami niniejszego regulaminu może zostać usunięta bez ostrzeżenia przez Właściciela.
15. Publikowane na stronach Portalu informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Właściciel Portalu nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
16. Reklamodawca, który zamówił i opłacił reklamę w Serwisie może w każdej chwili zrezygnować z publikacji jego Reklamy, jednak uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

§4. UŻYTKOWANIE PORTALU

1. Użytkowanie portalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Dodawanie ogłoszeń na stronie zespolyweselne.eu/ogloszenia/ jest bezpłatne. Publikowane przez Użytkowników ogłoszenia o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Właściciel Portalu nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
3. Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji i usuwania wszelkich treści, zamieszczanych przez Użytkowników bez podania przyczyny.
4. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r, wszelka zawartość opublikowana w Portalu podlega ochronie prawnej. Zabrania się jej kopiowania, pobierania i używania bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia.

§4. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i przechowywania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: http://zespolyweselne.eu/polityka-prywatnosci/